eastmodels.sk
eastmodels.sk

EastModels Challenge 2024, Liptovský Hrádok (SK)

10.08.2024
#

Nasledujúca udalosť

EastModels Challenge 2024, Liptovský Hrádok (SK)

10.08.2024

Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany

Pridaný 23.09.2016 | autor admin, Martin Michalovič

Pred pár dňami som si na internete všimol rozsiahlu fotogalériu z vojenského múzea z Piešťan od Maťa Michaloviča. Oslovil som ho s tým, či by nebol ochotný nám fotografie pre náš portál poskytnúť. Ochotne súhlasil a my vám ich v nasledujúcom článku prinášame. Aby to nebolo len o fotografiách, v krátkosti si niečo o VHM Piešťany povieme.

Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany tvorí organickú súčasť VHÚ Bratislava, ktorý bol zriadený 1. mája 1994. VHM je rezortné špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou, zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998 pôvodne so sídlom v Trenčíne. Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti. Odborné zameranie a špecializácia múzea spočíva v zhromažďovaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní zbierkových predmetov dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska.

Múzejné oddelenie Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ceste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované.

Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992

Dňa 25. 9. 2004 bola pre verejnosť sprístupnená stála expozícia pod názvom “Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu. V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných múzejných predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. Múzejné oddelenie Piešťany registruje k 31.12.2015 v zbierkovom fonde 8 914 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach. V depozitároch múzejného oddelenia je ďalej uložených viac ako 18 500 predmetov múzejnej hodnoty. Väčšia časť veľkorozmerných múzejných predmetov je uložená na vonkajších plochách.

Vnútorná expozícia je umiestnená v troch halách: Ťažisko expozície je v hale č. 1, v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992. Na prelome roku 2009 – 2010 bola v hale vykonaná čiastočná reinštalácia a doplnenie nových zbierkových predmetov. V hale č. 2 je vystavovaná ľahká obrnená technika, pre rok 2010 doplnená o nové zbierkové predmety. V hale č. 3 je vystavovaná ťažká pásová technika. Hala bola tiež doplnená novými zbierkovými predmetmi.

Vonkajšia expozícia: je svojím charakterom členená do štyroch základných blokov: Okrem prezentácie zbierkových predmetov v stálej expozícii sa múzejné oddelenie Piešťany prezentuje verejnosti múzejnou technikou pri rekonštrukciách historických bojov a organizovaním prezentačných akcií spojených s dynamickými ukážkami pri rôznych príležitostiach, napr. „Noc múzeí“, „Deň ozbrojených zložiek s deťmi“ a iné“.

zdroj: http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=vhu_vmpn

návrat hore