eastmodels.sk
eastmodels.sk

Hobby Model Show 2024, Borský Mikuláš (SK)

04.05.2024
##

Nasledujúca udalosť

Hobby Model Show 2024, Borský Mikuláš (SK)

04.05.2024

V Podhalański Festiwal Modelarski Ciupaga 2024 - spustená internetová registrácia!

Pridaný 15.04.2024 | autor Ján Moravčík, Grzegorz Siuta

V Podhalański Festiwal Modelarski CIUPAGA 2024 sa uskutoční 25.-26. mája v Nowom Targu

Internetová registrácia

15. apríl 2024 ... Ján Moravčík ... do súťaže v Nowom Targu zostáva presne 40 dní. Dnešným dňom organizátori spustili internetovú registráciu. Pozor, modely je možne do súťaže prihlásiť len prostredníctvom internetu! Prvých 150 modelárov čaká darček v podobe originálnej kľúčenky. 

 Pre každého, kto sa zapojí do našej súťaže, máme ako každý rok malý darček - kľúčenku. Ako vždy, množstvo je obmedzené. Registrácia sa spustí približne o 8 týždňov.

 Jak co roku dla każdego kto startuje w naszym konkursie mamy mały upominek czyli okazjonalny brelok. Jak zawsze ilość ograniczona. Rejestracja ruszy za około  8 tygodni.

 As every year, we have a small, occasional gift - a keychain - for everyone who takes part in our competition.  As always, quantity is limited .  Registration will open in approximately 8 weeks.

 100 dní!!!!!

Je čas predstaviť štartové kategórie. Z dôvodu veľkého počtu civilných vozidiel v posledných ročníkoch súťaže pridávame novú kategóriu pre civilné vozidlá:

PC5 - hrdzavé a vraky (všetky mierky),

Do našej súťaže sa môžu zapojiť aj papierové modely, no z dôvodu nízkej návštevnosti v kategóriách pre nich pripravených sme sa ich rozhodli zredukovať na JEDNU kategóriu:

MKO - kartónové modely, kategória OPEN

Samozrejme, našou čerešničkou na torte, teda ŠPECIÁLNA KATEGÓRIA, je NOJPIYKNIYJSY POLOWAC, memorial kpt. Pil. Tadeusz Schiele

Nachádza sa pod názvom:

KS - Nojpiykniyjsy połowac /najkrajší bojovník

Tento rok tu môžete štartovať s akýmkoľvek lietadlom, s akýmkoľvek označením. Hodnotenie v tejto kategórii je založené na bodovom systéme.

Viac v pravidlách a na našej stránke.

Nezabudnite, že tento rok bude registrácia modelov do súťaže prebiehať v systéme SOWM na stránke:

https://scale-modeling.com/Home/Upcoming

www.gmnt.eu

#ciupaga2024

 100 Dni !!!!!

Pora na przedstawienie kategorii startowych. W związku na dużą liczbę pojazdów cywilnych w ostatnich konkursach dokładamy nową kategorie dla pojazdów cywilnych:

PC5 - samochody zardzewiałe i złomy (wszystkie skale)

Modele kartonowe mogą również startować w naszym konkursie, ale z powodu niskiej frekwencji w przygotowywanych dla nich kategoriach postanowiliśmy zmniejszyć do JEDNEJ kategorii :

MKO - modele kartonowe kategoria OPEN

Oczywiście nasza wisienką na torcie czyli KATEGORIĄ SPECJALNA jest NOJPIYKNIYJSY POLOWAC, memoriał kpt.pil.Tadeusza Schiele

Znajdujący się pod nazwą:

KS - Nojpiykniyjsy polowac / the prettiest fighter

Tutaj w tym roku można startować z dowolnym samolotem, w dowolnych oznaczeniach. Ocena w tej kategorii odbywa się systemem punktowym.

Więcej w regulaminie oraz na naszej stronie.

Pamiętajcie ze w tym roku rejestracja modeli na konkurs będzie odbywała się w systemie SOWM na stronie:

https://scale-modeling.com/Home/Upcoming

www.gmnt.eu

#ciupaga2024

 100 Days!!!!!

Its time to present the starting categories. Due to the large number of civilian vehicles in recent competitions, we are adding a new category for civilian vehicles:

PC5 - rusty and scrap cars (all scales), 

Cardboard models can also take part in our competition, but due to low attendance in the categories prepared for them, we decided to reduce them to ONE category:

MKO - cardboard models, OPEN category

Of course, our cherry on the cake, i.e. SPECIAL CATEGORY, is NOJPIYKNIYJSY POLOWAC, a memorial to Capt. Pil. Tadeusz Schiele

Located under the name:

KS - Nojpiykniyjsy połowac / the prettiest fighter

Here this year you can take off with any plane, with any markings. Assessment in this category is based on a point system.

More in the regulations and on our website.

Remember that this year, registration of models for the competition will take place in the SOWM system on the website:

https://scale-modeling.com/Home/Upcoming

www.gmnt.eu

#ciupaga2024

 

BACA (powyżej 18 lat):

LS - samoloty dwu lub trzy płatowe  (wszystkie skale) / two- or three-wing aircraft (all scales)

LM - lotnicze 1/144   /  Aviation 1/144

LŚM - samoloty śmigłowe  1/72 / airplane propeller 1/72

LŚD - samoloty śmigłowe 1/48 i większe /  airplane propeller 1/48 and bigger

LOM - samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze / jet aircraft 1/72 and smaller

LOD - samoloty odrzutowe  1/48 i większe / jet aircraft 1/48 and bigger

ŚM - śmigłowce  (wszystkie skale) /Helicopters (all scales)

PWG1 -  pojazdy wojskowe gąsienicowe, 1/72 i mniejsze / military vehicles with tracks 1/72 and smaller

PWG2 -  pojazdy wojskowe gąsienicowe   1/35  i większe / military vehicles with tracks 1/35 and bigger

PWK3 - pojazdy wojskowe  kołowe 1/72 I mniejsze / military vehicles with wheels  1/72 and smaller

PWK4 - pojazdy wojskowe kołowe 1/35  i większe / military vehicles with wheels  1/35 and bigger

PW5 -  pojazdy wojskowe 1/48 / military vehicles  1/48

AA -  artyleria  bez własnego napędu  (wszystkie skale) /  artillery without its own propulsion (all scales)

PC1 - pojazdy, specjalne, techniczne, ciężarówki (wszystkie skale) / civil, special and technical vehicles(all scales)

PC2 - pojazdy sportowe, wyścigowe (wszystkie skale) / Sports, racing, (all scales)

PC3 - pojazdy cywilne, tuning (wszystkie skale) / civil, tuning (all scales)

PC4 - motocykle (wszystkie skale) motorcycles (all scales)

PC5 - samochody zardzewiałe i złomy (wszystkie skale), rusty and scrap cars (all scales)

ST1 - okręty, statki (wszystkie skale) ships, boats (all scales)

DM - dioramy 1/72 i mniejsze / dioramas 1/72 and smaller

DD - dioramy 1/48 i większe / dioramas 1/48 and bigger

FI1 - figurki (wszystkie skale) / figurines, (all scales)

PO1 - popiersia (wszystkie skale) / busts (all scales)

BA- wszystko inne (wszystkie skale) / everything else (all scales)

 

JUHAS (13lat-18lat):

L1 - lotnicze 1/72 i mniejsze / Aviation 1/72 and smaller

L2 - lotnicze 1/48 i większe / Aviation 1/48 and  bigger

P1 - pojazdy wojskowe 1/72 i mniejsze  / Military vehicles 1/72 and smaller

P2 - pojazdy wojskowe 1/48 i większe / Military vehicles 1/48 and bigger

PCJ - pojazdy cywilne (wszystkie skale) / civilian vehicles (all scales)

WI - wszystko inne (wszystkie skale) /  Everything else (all scales)


HONIELNIK  (do 12 lat) bez podziału na kategorie.

HONIELNIK (up to 12years) without categories.

 

KATEGORIA SPECJALNA - NOJPIYKNIYJSY POLOWAC

memoriał kpt.pil.Tadeusza Schiele

KS - Nojpiykniyjsy polowac  / the prettiest fighter

 

KATEGORIE MODELI KARTONOWYCH:

MKO - modele kartonowe kategoria OPEN

 Naša špeciálna kategória - Nojpiykniyjsy Polowac, teda najkrajší bojovník, je ako vždy našou čerešničkou na torte od našej prvej súťaže. Do kategórie sa zatiaľ dalo prihlásiť iba lietadlo so šachovnicovým poľským znakom. Od 5. ročníka PFM CIUPAGA je možné do tejto kategórie prihlásiť akýkoľvek model lietadla v akomkoľvek obraze v množstve 1 kus.

Modely budú hodnotené bodovaním.

Kategória v systéme bude uložená ako

 • KS - Nojpiykniyjsy Polowac
 • Udelené 1., 2. a 3. miesto, diplomy, príležitostné ceny
 • Originálny suvenír Ciupagas (nezamieňať s plastmi z regionálnych stánkov)

 Nasza Kategoria  Specjalna - Nojpiykniyjsy Polowac, czyli najładniejszy myśliwiec, to jak zawsze od pierwszego konkursu nasza wisienka na torcie. Dotychczas w kategorii można było zarejestrować tylko samolot z szachownica. Od V PFM CIUPAGA w tej kategorii można  zarejestrować  dowolny model lotniczy w dowolnym malowaniu w ilości 1 sztuki.

Modele będą ocenione na zasadzie punktacji.

Kategoria w systemie będzie zapisana jako

 • KS - Nojpiykniyjsy Polowac 
 • Przyznane miejsca 1,2,3, dyplomy, okazjonalne nagrody
 • Pamiątkowe orginalne Ciupagi (nie mylić z plastikami ze stoisk regionalnych)

Zapraszamy!!!

#ciupaga2024

www.gmnt.eu

 Our Special Category - Nojpiykniyjsy Polowac, i.e. the most beautiful fighter, is, as always, our cherry on the cake from the first competition.  So far, only a checkerboard plane could be registered in the category.  From the 5th PFM CIUPAGA, any aircraft model in any painting can be registered in this category in the quantity of 1 piece.

Models will be assessed on a points basis.

The category in the system will be saved as

 • KS - Nojpiykniyjsy Polowac
 • 1st, 2nd and 3rd places awarded, diplomas, occasional prizes
 • Souvenir original Ciupagas (not to be confused with plastics from regional stands)

We invite you!!!

 www.gmnt.eu

18. január 2024 ... Ján Moravčík ... keďže tohto roku oslavujú okrúhle výročia dve veľké historické udalosti, organizátori súťaže Ciupaga sa rozhodli udeliť nasledovné ceny. Pri príležitosti 80. výročia udelia tieto špeciálne ceny:

 • THE BEST OF THE D-DAY 1944 - 2024
 • THE BEST OF WARSAW UPRISING 1944 - 2024

--------------------------------------------------

13. december 2023 ... Grzegorz Siuta ... počas súťaže Ciupaga 2024 sa v sprievodnom programe predstavia dvaja vynikajúci modelári so svojimi workshopmi. Nižšie nájdete potrebné informácie.

 Vitajte, ako vždy 9 mesiacov vopred zverejňujeme termín súťaže a ako vždy to bude posledný májový víkend. V roku 2024 je niekoľko okrúhlych výročí, 80. výročie operácie D-Day, Varšavské povstanie či Market Garden, dá sa očakávať, že pribudnú aj ďalšie kategórie či ocenenia.

Pozývame vás!!

 Witamy, jak zawsze z 9 miesięcznym wyprzedzeniem podajemy datę konkursu, jak zawsze będzie to ostatni weekend maja. W roku 2024 jest kilka okrągłych rocznic , 80lecie opercacji D-Day, Powstanie Warszawskie czy Market Garden, można się spodziewać że będą dodatkowe kategorie czy nagrody.

 

Zapraszamy już dziś!!!

 Welcome, as always 9 months in advance we give the date of the competition, as always it will be the last weekend of May. In 2024 there are several round anniversaries, the 80th anniversary of Operation D-Day, the Warsaw Uprising or Market Garden, you can expect that there will be additional categories or awards.

We invite you today!!

návrat hore